ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลโนนหัน
1.นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน
2.นายประจวบ ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน
3.นายหนูเกณฑ์ ภูมิโสม รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน
4.นายทองใบ เวียงยศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
5.นายเสาร์ ทรหันต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. จ่าเอกสัญญพงศ์ จงแจ้ง ปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน
7. นายโกศล ใจเอ็นดู รองปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน
8.นายอภิชัย ศรีธรรม รองปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
9.นายเทอดศักดฺิ์ พลอาสา นักผังเมืองชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
10.นางปนัดดา รัตนพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน
11.นางดวงใจ กระเวนกิจ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
12.จ่าสิบเอกนิคม อภัย หัวหน้าฝ่ายะธุระการ
13.จ่าเอกเจษฏา ชาติชา เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน รักษาการหัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
14.นางเจษฏา ชัยฉิมพลี นักสันทนาการชำนาญการ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(หมายเหตุ มีภาพถ่ายของบุคลากร ในเมนูแต่ละตำแหน่ง)