ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

นายเสาร์ ทรหันต์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี