เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

นายทองใบ เรืองยศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี