หัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

จ่าเอก เจษฏา ชาติชา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน
รักษาราชการ
หัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม