ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ

นางปิติพร คำบัว
ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ