อำนาจหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สิน

ให้มีผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลังชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองพัสดุและทรัพย์สิน ดังนี้
– งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
– งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ
– งานจัดวางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับพัสดุ
– งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
– งานควบคุม ตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุ
– งานจำหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์
– งานการอนุญาตในหน่วยงานอื่นใช้ทรัพย์สิน
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การบริหารราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

ให้มีหัวหน้าฝ่ายพัสดุ (นักบริหารงานคลัชำนาญการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
– งานจัดซื้อ – จัดจ้าง – จัดหาพัสดุ
– งานซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ
– งานจัดวางระบบควบคุมภายในด้านพัสดุ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ให้มีหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัชำนาญการ) มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
– งานการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
– งานการอนุญาตให้หน่วยงานใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
– งานรายงานข้อมูลด้านทรัพย์สิน
– งานการจัดทำงบทรัพย์สิน
– งานลงทะเบียนและกำหนดเลขรหัสพัสดุ
– งานจัดวางรายงานระบบการควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
– งานควบคุมและจัดทำทะเบียนการใช้ที่ดิน
– งานเกี่ยวกับการตรวจสอบ สตง.
– งานจดทะเบียนทรัพย์สินของ อบจ.
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ให้มีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ (นักบริหารงานคลังปฎิบัติการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
– งานการจำหน่ายพัสดุ
– งานการโอน – รับโอน, การยืม-ส่งคืน ขอใช้พัสดุ
– งานรายงานข้อมูลการจำหน่ายพัสดุ