อำนาจหน้าที่กองแผนและงบประมาณ

ให้มีผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)  เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ  ดังนี้
– งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
– งานการประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
– งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
– งานตรวจติดตามและประเมินผล
– งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
– งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติการโอนเงินงบประมาณ  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
– งานพัฒนารายได้ของ อบจ.
– งานตรวจติดตาม และประเมินผลแผนงาน และโครงการ
– งานการจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
– ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศ
– ดำเนินการสำรวจ รังวัดเพื่อการจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ  GIS
– ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ  สังคม และกายภาพ ในเขตรับผิดชอบ
– ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ ภูมิสารสนเทศ  GIS ในเขตรับผิดชอบ
– พัฒนาเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงกันได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
– ดำเนินการบริการประชาชนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การบริหารราชการกองแผนและงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วน ราชการออกเป็น 4  ฝ่าย  ดังนี้

ให้มีหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
(นักบริหารงานนโยบายและแผนชำนาญการ)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
– งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
– งานการประสานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
– งานคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
– งานตรวจติดตามและประเมินผล
– งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ให้มีหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผนชำนาญการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
– งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
– ขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ
– การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
– งานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
– งานการเบิกจ่ายเงินเงินอุดหนุน
– งานการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

   ให้มีหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ   (นักบริหารงานนโยบายและแผนปฎิบัติการ)มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
– งานตรวจติดตาม ผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
– งานติดตาม พัฒนา ประเมินผล และรายงานผลความสำเร็จ ในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
– งานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
– งานอนุมัติการดำเนินการโครงการ
– งานประเมินแผนสาขาต่างๆ

  ให้มีหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(นักบริหารงานนโยบายและแผนชำนาญการ)  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
– ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ
– ดำเนินการสำรวจ รังวัดเพื่อการจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ  GIS
– ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ ในเขตรับผิดชอบของ อบจ
– ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภูมิสารสนเทศ  GIS ในเขตรับผิดชอบของ อบจ. ให้ทันสมัย
– พัฒนาเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงกันได้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
– ดำเนินการบริการประชาชนโดยระบบอิเลคทรอนิคส์
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย