อำนาจหน้าที่กองช่าง

กองช่าง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง
งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล
การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติ งานเครื่องจักรกล การควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยฝ่ายและงานดังต่อไปนี้ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้หน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานวิศวกรรม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
-ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
-งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
-งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
-งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
-งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
-งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
-งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
-งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายงานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
-งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
-งานวางโครงการและการควบคุมการก่อสร้าง
-งานซ่อมบำรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
-งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
-งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
-งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง
-งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
-งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย