บุคลากรบริหาร

นายพิชัย แสงสว่าง
นายกเทศมนตรี
นายประจวบ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน
นายหนูเกณฑ์ ภูมิโสม
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน
นายทองใบ เวียงยศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายเสาร์ ทรหันต์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี