ประกาศร่าง TORงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล./57-ก

เอกสารแนบ ร่าง TOR ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเ
01ปร 456 อาคารเรียน 212 ล 57-ก ชุมชนโนนหันวันครู