ตารางแสดงวงเงิน งป.ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ฯ

ปปช.
430000
450000
460000