การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดชื้อจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงิน งป.ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนแสนสุข ม.5 ต.โนนสะอาด

ปปช.464000
ปร.4-1
ปร.4-2
ปร.5