ตารางแสดงวงเงินงปประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่1/62

ราคากลางนม2562