การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงิน งป ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารโรงอาหาร รร. เทศบาลตำบลโนนหัน

ปปช 1
ปร 4 แผ่นที่ 1
ปร 4แผ่นที่ 2
ปร 5แผ่นที่ 1 2562