วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

“เทศบาลตำบลโนนหัน มีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”

๑. การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
๓. พัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมความรู้ความสามารถ

ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๒ แนวทางการเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามแก่เด็ก
เยาวชน และประชาชน
๑.๓ การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนบริหารการจัดการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ
๑.๔ การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
๑.๕ การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
๒.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และสาธารณูปโภค
๒.๒ การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
๒.๓ การส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑ พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๔.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน
๕.๒ การส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี