ประวัติความเป็นมา อำนาจหน้าที่ ของ เทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลโนนหัน ยกฐานะมาจาก สุขาภิบาลโนนหัน เมื่อปี 2542

เทศบาลตำบลโนนหันเดิมเป็นสุขาภิบาลโนนหัน ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่าชุมชนตลาดโนนหัน ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เป็นชุมชนหนาแน่น โดยมีทางหลวงแผ่นดินสายขอนแก่น-หล่มสัก และสายขอนแก่น-เลย ผ่าน ประกอบกับมีรายได้มากพอสมควรและมีแนวผังเมืองที่เจริญก้าวหน้าต่อไป
มีสภาพอันควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ควรให้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้นสืบไป
นายจอม แสงพันธุ์ นายอำเภอชุมแพในขณะนั้นจึงได้เสนอเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดตั้งสุขาภิบาลโนนหันขึ้นโดยความเห็นชอบของ นายสมชาย กลิ่นแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้ชื่อว่าสุขาภิบาลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นและได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงนามโดยพลเอกประภาส จารุเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๐๗ สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๓๔ หมู่ที่ ๖ ถนนญาณวุฒิ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ในที่ดินที่ได้รับบริจาคจากนางทองสุข สมิงชัย จำนวน ๓ ไร่ มีนายจอม แสงพันธุ์ เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโนนหันคนแรก

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ “สุขาภิบาลโนนหัน”ได้ยกฐานะเป็น “เทศบาลตำบลโนนหัน” ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลให้สุขาภิบาลโนนหัน
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลโนนหัน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

อำนาจ หน้าที่หรืองานของเทศบาลแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ อำนาจหน้าที่ บทบาท ตามที่กฎหมายการตามข้อบัญญัติใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ระบุที่มาของอำนาจหน้าที่บทบาทของเทศจัดตั้งเทศบาล และกฎหมายอื่นๆ กำหนดไว้ เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ
อำนาจหน้าที่ บทบาท ที่เทศบาลมีอำนาจพิจารณากระทำ
การแบ่งอำนาจหน้าที่หรืองานของเทศบาลยังแตกต่างกันไปในเทศบาลแต่ละระดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องกระทำในเขตเทศบาล มีดังนี้
– การรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่การรักษาความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน การจัดให้มีเครื่องใช้ดับเพลิง
– การใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ได้แก่การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ
– การให้บริการแก่ราษฎร ได้แก่ การรักษาความสะอาดถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การป้องกันและระงับโรคติดต่อ การให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
– หน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย หรือมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
2. หน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจกระทำได้ตาม ความจำเป็นหรือมีศักยภาพกระทำได้ เป็นการให้บริการแก่ราษฎรเพิ่มขึ้น เช่น โรงฆ่าสัตว์ ตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม น้ำสะอาดหรือน้ำประปา สุสาน
หรือฌาปนสถาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร สถานพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ การไฟฟ้า หรือแสดงสว่างโดยวิธีอื่น การระบายน้ำ การเทศพาณิชย์
3. หน้าที่ที่เทศบาลต้องกระทำตามกฎหมายอื่นๆ กำหนดไว้ ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือน และที่ดินพระราชบัญญัติ.ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น