ทำเนียบผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลโนนหัน
1.นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน
2.ร้อยตรี ดำรงค์ โพธาราม รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน
3.นายไตรรัตน์ วงศ์จำรัส รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน
4.นายเสาร์ ทรหันต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5.นายประจวบ ดีบุญมี ณ ชุมแพ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. จ่าเอกสัญญพงศ์ จงแจ้ง ปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน
7. นายโกศล ใจเอ็นดู รองปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน
8.นายอภิชัย ศรีธรรม รองปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
9.นายเทอดศักดฺิ์ พลอาสา นักผังเมืองชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
10.นางปนัดดา รัตนพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน

(หมายเหตุ มีภาพถ่ายของบุคลากร ในเมนูแต่ละตำแหน่ง)