ข้อมูลเบื้องต้น ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ณ พ.ศ.2560


ประวัติความเป็นมา เดิม ตำบลโนนหัน เป็นตำบลขึ้นตรงต่อ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2489 ตำบลชุมแพ ได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอชุมแพ
ตำบลโนนหัน จึงเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอชุมแพ เป็นต้นมา เนื่องจาก ตำบลโนนหันเป็นตำบลขนาดใหญ่ มีความเจริญขึ้นตามลำดับ
จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลต่าง ๆ 4 ตำบล ดังนี้
1. ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2. ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
3. ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
4. ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแพ ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 96 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองไผ่ และ ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประชากรในตำบลโนนหันมีจำนวน 3,638 คน และ จำนวนครัวเรือน 827 ครัวเรือน มี 10 หมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านโนนหัน                 หมู่ 6 บ้านโนนงาม
หมู่ 2 บ้านโนนชัย                 หมู่ 7 บ้านหนองม่วง
หมู่ 3 บ้านร่องแซง                หมู่ 8 บ้านหนองคอง
หมู่ 4 บ้านโนนชาติ                หมู่ 9 บ้านหลังโนนชาติ
หมู่ 5 บ้านโนนเมือง               หมู่ 10 บ้านโนนหันใน

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ และ ทอผ้า

1.หัวภูดิน
2.เทศบาลตำบลโนนหัน
3.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน
4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน

1.วัดแจ้งสว่างนอก
2.วัดแจ้งสว่างใน
3.วัดอุดมวิทยาราม
4.วัดอัมพวัน
5.วัดหลังโนนชาติพัฒนาราม
6.วัดไตรรงค์

วัดป่าบ้านหนองม่วง

1.โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล
2.โรงเรียนร่องแซงชนูปถัมภ์ (บ้านร่องแซง)