บุคลากรกองช่าง

นายเทอดศักดิ์ พลอาสา
นักผังเมือง ชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
นายเรืองเดช สามารถกุล
ช่างไม้
นายเทพพร คำจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพิชิตพรมสะแกแสง
ช่างปูน
นายมนิตย์ อินทรีย์
พนักงานขับรถยนต์

บรรยากาศในห้องทำงาน ผอ.กองช่าง นายเทอดศักดิ์ พลอาสา

ห้องทำงานกองช่าง