บุคลากรกองคลัง

นายอภิชัย ศรีธรรม
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.สุวรรณี โคตรทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.วราภรณ์ ชาภูเขียว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ


นางสาวจุฑามาศ รถหามแห
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

งานจัดเก็บภาษีและรายได้