อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบล

สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดย เฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประกอบด้วยฝ่ายและงานดังต่อไปนี้

ฝ่ายปกครอง

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทุกงานในสำนักปลัดเทศบาลให้ดำเนินไปตามแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานสารบรรณของเทศบาล
-งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
-งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
-งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ
-งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
-งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
-งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
-งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
-งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
-งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ
-งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
-งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ คณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานและลูกจ้าง
-งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
-งานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
-งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง และอัตรากำลัง
-งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษา และดูงานการศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา
-งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
-งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
-งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎรและบัตร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
-งานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน
-งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
-งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
-งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
-งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
-งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานฝึกซ้อมอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
-งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
-งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของการบริการสาธารณูปโภค
-งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
-งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
-งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคใน เขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
-งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
-งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
-งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับ ปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับ
นโยบายของประเทศ
-งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
-งานสารสนเทศ
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายร่างและพิจารณาตรวจ ร่างเทศบัญญัติกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
-งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
-งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
-งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานสงเคราะห์ ประชาชนทุกข์ ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
-งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
-งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการทุพพลภาพ
-งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
-งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
-งานสำรวจวิจัย สภาพปัญหาสังคมต่างๆ
-งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี และสงเคราะห์หญิงบางประเภท
– งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
-งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
-งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
-งานจัดระเบียบชุมชน
-งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
-งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน
-งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
-งานจัดเก็บข้อมูลและสถิติทางศึกษา
-งานวิจัยทางการศึกษา
-งานพัฒนาหลักสูตร
-งานให้การบริการทางศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศก์ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
-งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
-งานการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา
-งานประสานงานการดำเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษา
-งานประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของเทศบาล
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย