เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายเสาร์ ทรหันต์
เลขานุการนายกเทศมนตรี