ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นายอภิชัย ศรีธรรม
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง