ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายเทอดศักดิ์ พลอาสา
นักผังเมืองชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง