สภาพปัจจุบันและปัญหา

ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน เป็นชุมชนหนึ่งของอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอชุมแพ ระยะห่างจากอำเภอชุมแพ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ ตรงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ที่จะตรงไปยังอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ ๙๒ กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ใน พิกัด ๑๖ องศา ๓๒ ลิปดา ๓๙ ฟิลิปดาเหนือ และ ๑๐๒ องศา ๕ ลิปดา ๕๙ ฟิลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด ๕.๐๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือ จำนวน ๓,๑๗๒ ไร่ รวม ๒ ตำบล ๘ หมู่บ้าน ประกอบด้วยตำบลโนนหัน และตำบลโนนสะอาด ดังนี้
ตำบลโนนหันมีพื้นที่ในเขตที่รับผิดชอบประมาณ ๓.๑๐ ตร.กม. มีหมู่บ้าน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่
๑) หมู่ที่ ๑ บ้านโนนหัน (เต็มทั้งหมู่บ้าน) มีประชากร ๑,๗๓๗ คน ชาย ๒๒๗ คน หญิง ๑,๕๑๐ คน ครัวเรือน ๒๐๖ หลัง พื้นที่ประมาณ ๕๘๙,๗๔๕ ตารางเมตร หรือจำนวน ๓๗๔ ไร่ ความหนาแน่นของประชากร ๑.๒๘ คน/ไร่
๒) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนชัย (พื้นที่บางส่วน) มีประชากร ๗๒๖ คน ชาย ๔๗๖ คน หญิง ๒๕๙ คนครัวเรือน ๒๑๕ หลัง พื้นที่ประมาณ ๙๐๔,๐๐๐ ตารางเมตร หรือจำนวน ๕๖๕ ไร่ ความหนาแน่นของประชากร ๑.๖๔ คน/ไร่
๓) หมู่ที่ ๓ บ้านร่องแซง (เต็มทั้งหมู่บ้าน) มีประชากร ๕๑๑ คน ชาย ๒๕๗ คน หญิง ๒๕๔ คน ครัวเรือน ๑๒๒ หลัง พื้นที่ประมาณ ๖๐๘,๓๕๕ ตารางเมตร หรือจำนวน ๓๘๐ ไร่ ความหนาแน่นของประชากร ๑.๓๓ คน/ไร่
๔) หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเมือง (พื้นที่บางส่วน) มีประชากร ๕๐๒ คน ชาย ๒๓๘ คน หญิง ๒๖๔ คนครัวเรือน ๑๑๖ หลัง พื้นที่ประมาณ ๗๖๓,๒๐๐ ตารางเมตร หรือจำนวน ๔๗๗ ไร่ ความหนาแน่นของประชากร ๑.๐๕ คน/ไร่
๕) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนหันใน (เต็มทั้งหมู่บ้าน) มีประชากร ๕๓๕ คน ชาย ๒๖๒ คน หญิง ๒๗๓ คน ครัวเรือน ๑๓๑ หลัง พื้นที่ประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือจำนวน ๑๕๐ ไร่ ความหนาแน่นของประชากร ๓.๕๓ คน/ไร่
และตำบลโนนสะอาด มีพื้นที่ ๑.๙๗ ตร.กม. มีหมู่บ้านในเขตจำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่
๑) หมู่ที่ ๕ บ้านแสนสุข (พื้นที่บางส่วน) มีประชากร ๑,๐๒๐ คน ชาย ๔๗๒ คน หญิง ๕๔๘ คน ครัวเรือน ๒๘๖ หลัง พื้นที่ประมาณ ๘๐๒,๘๐๐ ตารางเมตร หรือจำนวน ๕๐๘ ไร่ ความหนาแน่นของประชากร ๒.๐๐ คน/ไร่
๒) หมู่ที่ ๖ บ้านสมบูรณ์สุข (พื้นที่บางส่วน) มีประชากร ๗๐๒ คน ชาย ๓๒๑ คน หญิง ๓๘๑ คน ครัวเรือน ๒๒๕ หลัง พื้นที่ประมาณ ๗๑๐,๔๐๐ ตารางเมตร หรือจำนวน ๔๔๔ ไร่ ความหนาแน่นของประชากร ๑.๕๕ คน/ไร่
๓) หมู่ที่ ๙ บ้านมิตรภาพ (พื้นที่บางส่วน) มีประชากร ๑๔๓ คน ชาย ๖๗ คน หญิง ๗๖ คนครัวเรือน ๖๐ หลัง พื้นที่ประมาณ ๔๓๙,๘๐๓ ตารางเมตร หรือจำนวน ๒๗๔ ไร่ ความหนาแน่นของประชากร ๐.๕๓ คน/ไร่
อาณาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนหัน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖)
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สายขอนแก่น – เลย) ตรง กม.๒๔๐ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๖๒๐ เมตร เส้นเขตเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สายขอนแก่น – เลย) ตรงกม.๒๔๐ ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ (สายขอนแก่น – เลย) ๑,๑๓๐ เมตร ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ ๒เป็นระยะทาง ๒,๙๐๐ เมตรและห่างจากศูนย์กลางทางไปบ้านเขาโนนชาด ๑๕๐ เมตรติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน
ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒ (สายขอนแก่น – เพชรบูรณ์) ตรง กม. ๙๒ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนประชารักษ์ ๙๕๐เมตร ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตที่ ๑ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมาคืออาชีพรับจ้าง การทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ปอแก้ว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และการปลูกผักต่างๆโดยพื้นที่ทำการเกษตรกรรมในพื้นที่เทศบาล มีประมาณ ๒ ตารางกิโลเมตร การอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือขนาดครัวเรือน เช่น โรงงานทำขนมจีน อุตสาหกรรมทอผ้า เป็นต้น การพาณิชยกรรมและการบริการ เทศบาลตำบลโนนหันมีศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพียง ๑ แห่ง อยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของอาคารตลาดสดเทศบาลฯ พร้อมทั้งมีร้านค้าประกอบการค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่โดยรอบ ทั้งนี้ เนื่องจากตัวชุมชนเทศบาลฯอยู่ห่างจากตัวเมืองอำเภอชุมแพเพียงระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ฉะนั้น การพาณิชยกรรมหลักส่วนใหญ่ประชากรจะนิยมไปซื้อหาสิ่งของจากตัวอำเภอชุมแพ และจังหวัดขอนแก่น ชุมชนเทศบาลตำบลโนนหันเองมีร้านค้าต่าง ๆ ดังนี้ ร้านค้าเครื่องดื่ม ๑๘ ร้าน ร้านขายอาหาร ๗ ร้าน ร้านเสื้อผ้า ๘ ร้าน ร้านเสริมสวย ๑๓ ร้าน ร้านซ่อมรถและขายอะไหล่เครื่องยนต์ ๙ ร้าน ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุ,เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ๒ ร้าน ตลาดสด ๑ แห่ง ร้านซ่อมและขายโทรศัพท์มือถือ ๒ ร้าน ร้านสะดวกซื้อ ๑ ร้าน
๒.๒.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง
๒.๒.๒. การเกษตรกรรม การทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ปอแก้ว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และการปลูกผักต่างๆ โดยพื้นที่ทำการเกษตรกรรมในพื้นที่เทศบาลฯ มีประมาณ ๒ ตารางกิโลเมตร
๒.๒.๓ การอุตสาหกรรม การอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือขนาดครัวเรือน เช่น โรงงานทำขนมจีน อุตสาหกรรมทอผ้า เป็นต้น
๒.๒.๔ การพาณิชยกรรม/การบริการ เทศบาลตำบลโนนหันมีศูนย์กลางพาณิชยกรรมเพียง ๑ แห่ง ซึ่งเป็นการประกอบการค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากตัวชุมชนอยู่ห่างจากตัวเมือง อำเภอชุมแพเพียงระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ฉะนั้น การพาณิชยกรรมหลักส่วนใหญ่ประชากรจะนิยมไปซื้อหาสิ่งของจากตัวอำเภอชุมแพ ชุมชนเทศบาลเองมีร้านค้าต่าง ๆ ดังนี้
๑) ร้านค้าเครื่องดื่ม ๑๘ ร้าน ๘) ร้านสะดวกซื้อ ๒ ร้าน
๒) ร้านขายเครื่องดื่มอาหาร ๗ ร้าน ๙) ธนาคาร ธกส. ๑ แห่ง
๓) ร้านเสื้อผ้า ๘ ร้าน ๑๐) ตู้กดเงิน ATM ๕ ตู้
๔) ร้านเสริมสวย ๑๓ ร้าน ๑๑) ร้านซ่อมและขายโทรศัพท์ ๒ ร้าน
๕) ร้านซ่อมรถและขายอะไหล่เครื่องยนต์ ๙ ร้าน
๖) ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุ,เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ๒ ร้าน
๗) ตลาดสด ๑ แห่ง
๒.๒.๕ การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล มีจำนวน ๑ แห่ง คือ บึงคูหนองโคตร ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
๒.๒.๖การปศุสัตว์ ลักษณะประกอบการปศุสัตว์ในพื้นที่เทศบาลฯมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อ การจำหน่ายเป็นรายได้ สัตว์ที่เลี้ยงมากได้แก่ โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ปลานิล เป็นต้น


๒.๓.๑ การศึกษา ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่ง สถาบันการศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน แบ่งออกได้ดังนี้
– ระดับอนุบาล มีจำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่างใน และโรงเรียนอนุบาลเอกชนจำนวน ๒ แห่ง
– ระดับประถมศึกษา มีจำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู และโรงเรียนบ้านร่องแซง
– ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่โรงเรียนโนนหันวิทยายน ซึ่งสังกัด อบจ.ขอนแก่น
๒.๓.๒ องค์กรศาสนา ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหันมีวัดอยู่ ๔ แห่ง ได้แก่ วัดแจ้งสว่างใน , วัดแจ้งสว่างนอก , วัดโพธิ์ศรี และวัดอุดมวิทยาราม
– ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ได้แก่ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ เป็นต้น
๒.๓.๓ การสาธารณสุข ภายในเขตเทศบาลฯ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล โนนสะอาด มีเจ้าหน้าที่ประจำ ๔ คน ซึ่งคอยให้การบริการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป และบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ซึ่งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ทำให้สามารถลดอัตราการเกิดลงได้ สำหรับความเจ็บไข้ที่รุนแรงเกินกว่าสถานีอนามัยจะรักษาได้ประชาชนในท้องถิ่นอาจรับการรักษาที่ โรงพยาบาลชุมแพซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปเพียง ๑๒ กิโลเมตร หรือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น ก็ได้
๒.๓.๔ การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนหันดำเนินโครงการสวัสดิการสังคมโดยจัดเบี้ยยังชีพให้ผู้สุงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ H.I.V ฝึกอาชีพ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย
ตารางที่ ๒.๒ แสดงจำนวนผู้รับเบี้ยสวัสดิการ ของเทศบาลตำบลโนนหัน
ประเภทเบี้ยยังชีพ

๒.๓.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมแพ สาขาย่อยโนนหัน ซึ่งให้บริการด้านการจราจรในท้องที่ และช่วยปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้สถิติอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ และอุบัติเหตุ ลดลง