นโยบายการพัฒนา


เชื่อว่าความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ย่อมเกิดจากสมาชิกของชุมชน มีอาชีพที่มั่นคง คือการสร้างงานพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพ ที่ส่งผลต่อรายได้ของครอบครัว ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต้องเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP
ระดับห้าดาวที่ก้าวสู่ระดับสากล ได้โดยเป้าหมายดังนี้
1.1 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม พัฒนาสินค้า ครอบครัว และชุมชนให้ได้ระดับห้าดาวเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าการส่งออกให้ได้คุณภาพ
1.2 จัดตั้งและพัฒนาศูนญืกลางการเกษตร เพื่อเพิ่มคุณค่าการผลิตและการจำหน่าย โดยเฉพาะพืชเศรษดิจ เช่นยางพารา มะเขือเทศ ใบยาสูบ สับปะรดและพืชอื่น ๆ
1.3 ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพพิเศษที่ตั้งมาแล้ว 4 ปี  จพนวน 500 กลุ่ม ให้เป็นกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป


โดยเชื่อว่าการกีฬา การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องกับโครงการโรงเรียนกีฬาที่ทำมาแล้ว 2 ปีการศึกษา ที่มีผลงานเป็นความภาคภูมิใจในผลผลิตที่ได้นักเรียนคุณภาพ การกีฬาที่เข้มแข็ง คือ ความสำเร็จ ที่จะก้าวสู่กีฬาระดับชาติและสากล โดยครูฝึกสอนและผู้บริหารมืออาขีพ มั่นใจว่า ภายใน 1 ปีการศึกษา เราจะเปิดอาคารเรียนถาวรพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสมบูรณ์แบบพร้อมกับการเรียนรู้วิชาสามัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งระบบในอาคารเรียนชั่วคราวเป็นระบบ E-CLASSROOM แล้ว


ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้วางรากฐานให้กับชุมชนด้วยการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้ต่อเนื่องกับที่ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี
และจะเพิ่มจำนวนผู้ที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยตามความเปลี่ยนแปลงของอายุคือการส่งเสริมสุขภาพพร้อมการบำรุงรักษา
3.1 ด้านการบำรุงรักษาดูแล จัดให้มีการสร้างสวนสุขภาพผู้สูงอายุบริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ กับชุมชนในต่างอำเภอของจังหวัดหนองคาย
3.2 ด้านก่ารดูแลโดยการจัดให้มีรถพยาบาลเคลื่อนที่ที่บริการตรวจสุขภาพและการรักษาถึงชุมชน
3.3 จัดให้มีการนันทนาการและการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุร่วมกับองค์กรผู้สูงวัยและสภาคุณธรรมจังหวัดหนองคาย

4.1 สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนให้มีการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ระบบ E-learning ,E-classroom, E-library  ตลอดจนสนับสนุน ให้มีคอมพิวเตอรช่วนสอน (CAI) เพื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบ
4.2 จัดรถโมบาย ห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อให้นักเรียนยืมเรียนหรือสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ประมาณเขตพื้นที่การศึกษาละ 1-2 คัน
4.3 สนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาดูแลบุคลากรทางการศึกษา ให้มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มทักษะการวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.4 มีส่วนร่วมและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน โดยเฉพาะครู-นักเรียน ได้มีความมั่นใจตนเองในการอนุรักษ์ร่วมกับชุมชน


ของ อสม.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม และองค์กรอื่นๆของท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย

 


6.1 จัดให้มีสถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่นและอาชีพงานหัตถกรรม ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมญี่ปุ่นและเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดหนองคาย
6.2 จัดให้มีการส่งเสริมการสอนภาษาจีน เวียตนาม ญี่ปุ่น ในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย