กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

พระราชบัญญัติ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ. ศ. .2543
ระเบีประกาศแผนพัฒนาเทศบาลใช้แผนสามปีเพิ่มเติม (2559-2561)

สรุปผลการประชุมสัมมนาเครือข่ายศาสนพิธี ครั้งที่ 1/2561