อำนาจหน้าที่กองกิจการสภา

ให้มีผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้

– งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาและคณะกรรมการของสภา อบจ.
– งานระเบียบและทะเบียนประวัติตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.
– งานเลขานุการสภา ประธานสภาและรองประธานสภา อบจ.
– งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.
– งานการประชุม  การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาและ
–  คณะกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.
– งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุม  การตั้งกระทู้ถาม    ข้อซักถามของ สภา อบจ.
– งานประชาสัมพันธ์กิจการสภาฯ การส่งเสริมส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การบริหารราชการกองกิจการสภา อบจ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่ง ส่วนราชการออกเป็น  3  ฝ่าย  ดังนี้

ให้มีหัวหน้าฝ่ายการประชุม  (นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
– งานการประชุมการจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมสภาและคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภา อบจ.
– งานกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุมการตั้งกระทู้ถาม    ข้อซักถามของสภา อบจ.
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ให้มีหัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ.(นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
– งานติดตามผลการปฏิบัติตามติของสภาและคณะกรรมการของสภา อบจ.
– งานระเบียบและทะเบียนประวัติตลอดจนสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.
– งานเลขานุการสภา ประธานสภาและรองประธานสภา อบจ.
– งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภา อบจ.
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (นักบริหารงานทั่วไปฎิบัติการ )   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
– งานประชาสัมพันธ์กิจการสภาฯ การส่งเสริมส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย