อำนาจหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ให้มีผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (นักบริหารงานการศึกษาชำนาญการพิเศษ)เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ดังนี้
– งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– งานวางแผนและวิชาการ
– งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
– งานการศึกษาพิเศษ
– งานกีฬาและสันทนาการ
– งานส่งเสริมการศึกษา
– งานการศึกษานอกระบบ และส่งเสริมอาชีพ
– งานกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
– งานห้องสมุดประชาชน
– งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
– งานจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในและภายนอกองค์กร
– งานจัดแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น
– งานงานสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาในระดับชุมชน
– งานจัดกิจกรรมสันทนาการภายในหน่วยงาน
– งานส่งเสริมและพัฒนากีฬาในระดับอาชีพ
– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การบริหารราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแบ่งส่วนราชการออกเป็น  3  ฝ่าย  ดังนี้

ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษาชำนาญการ) มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
– งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
– งานวางแผนและวิชาการ
– งานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา
– งานการศึกษาพิเศษ

  ให้มีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษชำนาญการ)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
– งานส่งเสริมการศึกษา
– งานการศึกษานอกระบบ และส่งเสริมอาชีพ
– งานห้องสมุดประชาชน
– งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

  ให้มีหัวหน้าฝ่ายกีฬาและสันทนาการ
(นักบริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ)   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
– งานจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในภายนอกองค์กร
– งานจัดแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น
– ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกีฬาในระดับชุมชน
– ดำเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการภายในหน่วยงาน
– ส่งเสริมและพัฒนากีฬาในระดับอาชีพ