อำนาจหน้าที่กองคลัง

กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ จ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญอื่นๆ
งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานการทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยฝ่ายและงานดังต่อไปนี้

ฝ่ายบริหารงานคลัง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในทุกงานของกองคลัง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานการซื้อและการจ้าง
-งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
-งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
-งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
-งานการจำหน่ายพัสดุ
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
-งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
-งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
-งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
-งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
-งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน และรายงานอื่นๆ
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
-งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
-งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
-งานพิจารณาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น -งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
-งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
-งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆภายในกำหนดของแต่ละปี
-งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินการคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
-งานประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
-งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
-งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
-งานจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สินและงานบริการข้อมูล
-งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย