บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบล

จ่าเอก สัญญพงศ์ จงแจ้ง
ปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน
นายอภิชัย ศรีธรรม
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน
นายโกศล ใจเอ็นดู
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน
ปนัดดา รัตนพันธ์ โค้คลีย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน
 
 
———————————————

 

ฝ่ายปกครอง

นางดวงใจ กระเวนกิจ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นส.เกษราวดี เลิศคอนสาร
นิติกรชำนาญการ
จ่าเอก จำนงค์ มากมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาคร วรรณพราหมณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นางสาวฐานิต บุตรตรา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ่าเอกเจษฏา ชาติชา
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ชำนาญงาน
นางนิติยา ทาเวียง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   

 

นส.ชลาลัย โสดาศรี
จพง.สุขาภิบาลปฏิบัติงาน

 

นางกุมาริกา สมิงชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   
  นางเจษฏา ชัยฉิมพลี
นักสันทนาการ ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนหัน
 
น.ส.ปาริชาติ สวัสดิ์ทอง
ครู(คศ.1)
ว่าที่ รต.หญิง ภัทราพร
โพนตุแสง
ครู(คศ.1)
นางอุไรวรรณ เจริญถิ่น
ครู(คศ.1)
น.ส.ศรัญยา ท่อทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิวิมล หมั่นบ่อแก่
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วรารักษ์ สุทธิเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.วราลักษณ์ วรรณพงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางหทัยพร ชะรา
ครูผู้ดูแลเด็ก
 

 

ห้องปลัดเทศบาลตำบลโนนหัน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


งานธุรการห้องสำนักปลัดชั้น2

สำนักปลัดชั้น1 งานวิเคราะห์ งานประชาสัมพันธ์ และงานพัฒนาชุมชน

จ.อ.นฤพนธ์ นิชำนาญ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เทศบาลตำบลโนนหัน