บุคลากรบริหาร

นายพิชัย แสงสว่าง
นายกเทศมนตรี
ร้อยตรี ดำรงค์ โพธาราม
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน  
นายไตรรัตน์ วงศ์จำรัส
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน
   
   
นายประจวบ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายเสาร์ ทรหันต์
เลขานุการนายกเทศมนตรี