บุคลากรสภาเทศบาลตำบล

นายอัมรินทร์ อารัมวิโรจน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนหัน
ร้อยตรีกิตติศักดิ์ ตำนิล
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนหัน
นายศิริชัย บุตรจันทร์
สมาชิกสภาตำบลเขต 2
นายประวิทย์ สิงห์เอี่ยม
สมาชิกสภาตำบลเขต 2
นายประยูร สุดชุมแพ
สมาชิกสภาตำบลเขต 2
นายเฉลิม ร่องแซง
สมาชิกสภาตำบลเขต 2
นายไพทูรย์ เดชะคำภู
สมาชิกสภาตำบลเขต 2