โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563

วันที่ 22 ก.ค 2563เวลา 15.30. น. นาย พิชัย. แสงสว่าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลพร้อมผู้บริหารฯพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563
ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น