โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน ปี2563

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน ปี2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30. น.
พนักงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน ปี2563
โดยออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและแจกทรายอะเบทตามโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน
1. โรงเรียอนุบาลรวมฤทัย
2.โรงเรียนโนนหันวิทยายน
3.โรงเรียนอนุบาลศุภมน
4.โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน