โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี2563

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี2563

วันที่ 18. มิถุนายน 2563 เวลา 09.30. น.นาย พิชัย แสงสว่าง
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารฯพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนหัน
ร่วมกับ อสม กรมปศุสัตว์
ได้ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี2563.
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ณ.บึงคูหนองโคตร