โครงการลดฝุ่นค่า 2.5 PM ปี2563

โครงการลดฝุ่นค่า 2.5 PM

วันที่ 23. ม.ค 2563 เวลา 09.40 น.
ท่านรองนายกฯไตรรัส วงศ์จำรัสและปลัดเทศบาลฯ
นายสัญญพงศ์. จงเเจ้ง
ร่วมกับกรมทางหลวงแขวงการทางหลวงขอนแก่นที่2 สาขาชุมแพ ร่วม
โครงการลดฝุ่นค่า 2.5 PM
โดยเทศบาลตำบลโนนหันให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่
ในการร่วมโครงการฯ ดำเนินการในพื้นทีรับผิดชอบของเทศบาล