ท่านนายกพิชัย แสงสว่าง ได้มอบจักรเย็บผ้าโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่พึ่งและ ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 18. ต.ค 2562
เวลา 09.00 น.
ท่านนายกพิชัย แสงสว่าง
ได้มอบจักรเย็บผ้าโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่พึ่งและ
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการตัดเย็บทอหมวกไหมพรม
ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน จำนวน 5. เครื่อง