เทศบาลบาลตำบลโนนหัน ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาบึงคูหนองโครตและแจกเบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ

นายยก พิชัย แสงสว่าง พร้อมคณะผู้บริหารฯและพนักงานเทศบาลบาลตำบลโนนหันได้ร่วม #ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาบึงคูหนองโครตและแจกเบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ

วันที่1 สิงหาคม2562  เวลา 09.00 น.     ท่านนายยก พิชัย แสงสว่าง
พร้อมคณะผู้บริหารฯและพนักงานเทศบาลบาลตำบลโนนหันได้ร่วม
#ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ปลาบึงคูหนองโครตและแจกเบี้ยยังชีพกับผู้สูงอายุ