โครงการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน

นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีพร้อมผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและตรวจเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงสื่อการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนหัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561