เทศบาลตำบลโนนหันมอบถังขยะและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านร่องแซง โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย และโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลโนนหัน นำโดยนายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน และ นายประจวบ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
รองนายกเทศมนตรี ให้ความอนุเคราะห์มอบถังขยะและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านร่องแซง และ โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย

และในวันเดียวกัน นายพิชัย แสงสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนหัน ให้ความอนุเคราะห์มอบถังขยะให้โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู ด้วย