สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลโนนหันได้จัดงานวันสงกรานต์ขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลโนนหันได้จัดงานวันสงกรานต์ขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
และเป็นการแสดงคารวะธรรมแก่ผู้สูงอายุทั้งในท้องถิ่นและในสำนักงานโดยการรดน้ำดำหัว โดยการนำของนายพิชัย แสงสว่างและผู้บริหารทุกท่าน
ผู้เข้าร่วมโครงการคือข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างทุกคน