โครงการวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนหัน หลังปัจฉิมนิเทศแล้วมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนสนุกสนานรื่นเริง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลโนนหันจัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนหันโดยมี นายกพิชัย แสงสว่าง
เป็นประธานในพิธี คณะครู ผู้ดูแลเด็ก เด็กเล็กทั้งหมด และผู้ปกครองเข้าร่วมมากมาย หลังปัจฉิมนิเทศแล้วมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน